دسته بندی

سلام کتی (۱): کتی سلام می‌کند

بزودی

نویسنده:   تاکه ای شی تارو
مترجم:   ناصر جلالیان
از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۱): کتی سلام می‌کند!

سلام کتی (۱): کتی سلام می‌کند

كتی‌ كوچولو شخصیت اصلی این كتاب‌هاست. در هر یك از این كتاب‌ها، كتی نشان می‌دهد كه چطور باید حرف بزند، آداب حمام و دست‌شویی‌رفتن یا غذاخوردن را یاد می‌دهد یا توضیح می‌دهد كه چطور می‌تواند به دیگران كمك كند، وسایلش را مرتب كند و خیلی كارهای دیگر. 

سلام و احوال پرسی‌های روزانه در خانواده اولین قدم برای یاد گرفتن رفتار درست با دیگران است. این کتاب بخشی از رفتارهای فردی در خانواده و اجتماع را به کودک یاد می‌دهد. ادب و نظم یکی از عوامل موفقیت همه انسان‌هاست.