سلام کتی (۲): کتی خودش به توالت می‌رود

بزودی

نویسنده: تاکه ای شی تارو
مترجم: ناصر جلاليان
از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۲): کتی خودش به توالت می‌رود!

سلام کتی (۲): کتی خودش به توالت می‌رود