دسته بندی

سلام کتی (۴): کتی خودش غذا می‌خورد

بزودی

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۴): کتی خودش غذا می‌خورد!

سلام کتی (۴): کتی خودش غذا می‌خورد

بعضی از کارها، آداب مخصوصی دارد. مثل غذاخوردن. ما برای شروع بسیاری از کارها، بسم‌الله می‌گوییم و با نام خدا کارمان را شروع می‌کنیم. در بیشتر فرهنگ‌ها، چنین عاداتی وجود دارد.
این کتاب کارهای مقدماتی برای غذا خوردن، مثل شستن دست، کمک در چیدن میز غذا، بسم‌الله گفتن موقع شروع غذا و بعد هم کمک در جمع کردن ظرف‌ها را به کودک یاد می‌دهد.