سلام کتی (۶): کتی وسایلش را جمع می‌کند

بزودی

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۶): کتی وسایلش را جمع می‌کند!

سلام کتی (۶): کتی وسایلش را جمع می‌کند

آداب معاشرت یعنی رفتار درست، چه در جمع خانواده و چه بیرون از خانه و خانواده.

آموختن آداب معاشرت، اولین قدم برای وارد شدن به اجتماع است.

در این کتاب سعی شده است که این رفتارهای ساده را به کودک شما آموزش دهد.