سلام کتی (۷): کتی به خرید می‌رود

موجود

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۷): کتی به خرید می‌رود!

۸۵,۰۰۰
۷۶,۵۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

سلام کتی (۷): کتی به خرید می‌رود

تهیه مایحتاج روزانه از جمله وظایفی است که هر یک از افراد خانواده باید قسمتی از آن را به عهده بگیرند.

در اینجا، کتی کوچولو همراه مادرش برای خرید به بیرون می‌رود  تا چیزهای لازم را خریداری کند. کتی همراه مادر با بسیاری از رفتارها و قوانین اجتماعی آشنا می‌شود و حس همکاری در او تقویت می‌گردد.