سلام کتی (۸): کتی به گردش می‌رود

بزودی

از مجموعه کتاب‌های سلام کتی: شماره (۸): کتی به گردش می‌رود!

سلام کتی (۸): کتی به گردش می‌رود

گردش و پیاده روی و حتی بازی برای تمام اعضاء خانواده لازم است. بزرگترها هم گاهی باید در قالب بچه‌ها ظاهر شوند و همراه آنها بازی کنند.

این کتاب روش بیرون رفتن و قوانین عمومی مثل عبور از خیابان، چراغ‌های راهنمایی، شیوه استفاده از وسایل پارک و... را به بچه ها یاد می‌دهد.